Stanje Europske unije 2022.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije 14. rujna 2022. iznijela je glavne inicijative koje Komisija planira poduzeti u predstojećoj godini. Mnoge od njih odgovor su na preporuke građana i građanki u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Među ostalim, te inicijative uključuju:

 • nastavak snažne potpore Ukrajini i Ukrajincima, među ostalim mobiliziranjem punog potencijala jedinstvenog tržišta EU-a;
 • uvođenje mjera za potporu Europljanima u suočavanju s energetskom krizom;
 • podupiranje poslovnog okruženja, posebno malih i srednjih poduzeća, kako bi se ojačala buduća konkurentnost Europe;
 • smanjenje ovisnosti EU-a o ruskim fosilnim gorivima i blisku suradnju s pouzdanim dobavljačima;
 • daljnja ulaganja u obnovljivu energiju, posebice u vodik;
 • globalno vodstvo u prilagodbi klimatskim promjenama i zaštiti prirode;
 • nastavak zalaganja za demokraciju, u Uniji i širom svijeta, te za vladavinu prava.

Rješavanje problema visokih cijena energije i smanjenje računa za Europljane

Europa je već diversificirala opskrbu kako ne bi ovisila o Rusiji te se okrenula pouzdanim dobavljačima. Proširujemo obnovljive izvore energije, a naše zalihe plina za ovu zimu su na 84 % popunjenosti spremnika.

No sada moramo učiniti više kako bismo smanjili račune za energiju. U tu svrhu predlažemo sljedeće:

 • Smanjenje potrošnje električne energije: Države članice EU-a trebale bi smanjiti svoju ukupnu potražnju za električnom energijom za najmanje 10 %, a vršnu potražnju za najmanje 5 %.
 • Određivanje gornje granice prihoda za niže troškove proizvodnje energije: U ovakvim vremenima dobit se mora podijeliti i usmjeriti prema onima kojima je najpotrebnija. Time će se državama članicama EU-a omogućiti da prikupljaju i preusmjeravaju prihode onima kojima je to potrebno.
 • Solidarni doprinos poduzeća u sektoru fosilnih goriva: Poduzeća u sektorima nafte, plina, ugljena i rafinerija također su nedavno ostvarila golemu dobit. Privremenim solidarnim doprinosom za višak dobiti ostvaren 2022. državama članicama EU-a pomoglo bi se da izravno ublaže udarac.

 

Ključne nove inicijative za 2023. godinu

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poslala je 14. rujna i pismo namjere Roberti Metsoli, predsjednici Europskog parlamenta, i premijeru Češke, Petru Fiali, koja trenutačno predsjeda Vijećem. U njemu navodi mjere koje Komisija namjerava poduzeti sljedeće godine kroz zakonodavstva i druge inicijative.

 1. Europski zeleni plan
 • Revizija pravila EU-a o unutarnjem tržištu električne energije
 • Prijedlog za osnivanje banke EU-a za vodik
 • Revizija okvira EU-a za otpad radi smanjenja otpada, uključujući rasipanje hrane, i utjecaja gospodarenja otpadom na okoliš
 • Zakonodavni prijedlog o biljkama proizvedenima određenim novim genomskim tehnikama
 • Revizija zakonodavstva EU-a o dobrobiti životinja
 1. Europa spremna za digitalno doba
  • Europski akt o kritičnim sirovinama
  • Paket mjera za pomoć MSP-ovima, uključujući Direktivu o kašnjenju u plaćanju
  • Inicijativa za virtualne svjetove, kao što je metaverzum
  • Paket za licenciranje patenata
  • Zakonodavni prijedlog o provjeri i registraciji azbesta u zgradama
  • Prijedlog za Europsku godinu vještina
 2. Gospodarstvo u interesu građana
  • Preispitivanje u sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.
  • Revizija sustava gospodarskog upravljanja
  • Zakonodavni prijedlog o drugom skupu novih vlastitih sredstava
  • Zakonodavni prijedlog o poslovanju u Europi: okvir za oporezivanje dobiti „BEFIT”
  • Pristup podacima u financijskim uslugama
  • Zakonodavni prijedlozi o uspostavi digitalnog eura
 3. Snažnija Europa u svijetu
  • Svemirska strategija EU-a za sigurnost i obranu
  • Novi program za Latinsku Ameriku i Karibe
  • Ažuriranje Strategije pomorske sigurnosti EU-a
  • Ažuriranje režima sankcija u području ljudskih prava
 4. Promicanje europskog načina života
  • Sveobuhvatni pristup mentalnom zdravlju
  • Priznavanje kvalifikacija državljana trećih zemalja
  • Zakonodavni prijedlog o digitalizaciji putnih isprava i olakšavanju putovanja
  • Revizija Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece
  • Inicijativa o Akademiji vještina u području kibersigurnosti
 5. Novi poticaj europskoj demokraciji
  • Paket mjera za obranu demokracije, uključujući inicijativu za zaštitu demokratske sfere EU-a od prikrivenog stranog utjecaja
  • Paket mjera za borbu protiv korupcije
  • Zakonodavni prijedlog o iskaznici EU-a za osobe s invaliditetom