Trideset godina jedinstvenog tržišta: izvješća Komisije potvrđuju da snažno jedinstveno tržište jača sposobnost Europe da se suoči s najvećim izazovima

Izvješća potvrđuju da je jedinstveno tržište i dalje ključan alat za svladavanje trenutačnih izazova s kojima se Europa suočava i naglašavaju važnost stalnog poboljšanja njegova funkcioniranja, kao i važnost njegova učinka.

U sklopu obilježavanja obljetnice jedinstvenog tržišta Komisija je danas objavila Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu za 2022. Izvješća potvrđuju da je jedinstveno tržište i dalje ključan alat za svladavanje trenutačnih izazova s kojima se Europa suočava i naglašavaju važnost stalnog poboljšanja njegova funkcioniranja, kao i važnost njegova učinka u smislu povećane dodane vrijednosti za gospodarstvo EU-a.

Oba će izvješća poslužiti kao temelj za rasprave s državama članicama o jačanju jedinstvenog tržišta i za budući rad Komisije, kako bi se osiguralo da jedinstveno tržište ostvari svoj puni potencijal podupiranjem otpornosti i konkurentnosti europskoga gospodarstva.

Godišnjem izvješću o jedinstvenom tržištu za 2023. analizira se integracija jedinstvenog tržišta i njegova pomoć Europi da prebrodi trenutačne geopolitičke napetosti, poboljša konkurentnost EU-a i podupre zelene i digitalne tranzicije našega gospodarstva.

Pregled stanja jedinstvenog tržišta za 2022. pokazuje koristi jedinstvenog tržišta za gospodarstvo EU-a. U njemu se daje detaljan pregled primjene pravila jedinstvenog tržišta EU-a u cijelom Europskom gospodarskom prostoru, s ciljem utvrđivanja načina za poboljšanje jedinstvenog tržišta. Pregled je usmjeren na napredak u provedbi prava EU-a, opće poslovne uvjete, integraciju jedinstvenog tržišta i druge glavne ciljeve politike kao što su rast i radna mjesta, otpornost, digitalno i zeleno gospodarstvo.

Glavni su zaključci izvješća sljedeći:

  • Snažno jedinstveno tržište jača sposobnost Europe da se suoči s najvećim izazovimaGodišnje izvješće o jedinstvenom tržištuza 2023. naglašava potrebu da se iskoristi snaga jedinstvenog tržišta kako bi se osigurala dostupnost ključne robe, usluga, vještina i kapitala koji su potrebni za usporednu tranziciju Europe. U njemu se utvrđuje da je potreban napredak u jačanju otpornosti lanaca opskrbe, rješavanju problema strateških ovisnosti, posebno kad je riječ o kritičnim sirovinama, poboljšanju integracije na tržište usluga i osiguravanju da Europa ima tehnologije i vještine za svladavanje tih izazova. U Pregledu stanja jedinstvenog tržišta pružaju se dodatni dokazi o dosad postignutim rezultatima u pogledu konkurentnosti, trgovine, gospodarske otpornosti i usporedne tranzicije te ističu područja u kojima su moguća poboljšanja. Pod tim se primjerice podrazumijeva smanjenje prepreka obavljanju zanimanja (npr. pružanju pravnih usluga) ili prekogranično priznavanje stručnih kvalifikacija (npr. turističkih vodiča), poboljšanje javnih i privatnih ulaganja, potpora MSP-ovima i ulaganje truda na nacionalnoj razini kako bi se poduprla usporedna tranzicija.
  • Snažan potencijal digitalnih alata i podataka za poboljšanje upravljanja jedinstvenim tržištem: u ovom Godišnjem izvješću o jedinstvenom tržištu naglašava se činjenica da će novi pristupi, uključujući bolju upotrebu digitalne tehnologije i sustava e-uprave, kao što su, među ostalim, jedinstveni digitalni pristupnik i tehnički sustav „samo jednom”, dovesti do većeg povjerenja među nadležnim tijelima i smanjenja opterećenja za poduzeća i uprave.
  • Jedinstveno tržište donosi sve veću dodanu vrijednost gospodarstvu EU-a: u Godišnjem izvješću o jedinstvenom tržištu i Pregledu stanja jedinstvenog tržišta ocjenjuju se koristi i povećana trgovina među državama članicama koje jedinstveno tržište omogućuje od njegova stvaranja. Pregled stanja pokazuje sve veću trgovinsku integraciju nakon pandemije bolesti COVID-19: u lipnju 2022. trgovina unutar EU-a činila je 60 % ukupne trgovine EU-a.
  • Poduzeća imaju koristi od bolje provedbe pravila i općih uvjeta, ali i dalje postoje poteškoće: u Pregledu stanjautvrđeno je da se provedba i primjena pravila jedinstvenog tržišta poboljšavaju. To se odražava u manjem broju postupaka zbog povrede protiv država članica 2021., što je prvi put u posljednje četiri godine. Pregled stanja pokazuje i bolju upotrebu i primjenu nekoliko važnih alata jedinstvenog tržišta kao što su Informacijski sustav unutarnjeg tržištaDirektiva o transparentnosti jedinstvenog tržišta, kao i povećanu upotrebu mreže SOLVIT, čime se pomaže u sprečavanju nastanka prepreka na jedinstvenom tržištu ili njihovu uklanjanju. Osim toga, poduzeća u većini država članica smatrala su da se regulatorno opterećenje smanjilo 2021., ali se suočavaju sa sve većim problemima u vezi sa zakašnjelim plaćanjima javnih tijela, posebno zbog posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Kontekst

Popratne analize iz godišnjih izvješća služit će kao temelj za Komunikaciju „Jedinstveno tržište nakon 30 godina” koju će Komisija objaviti u sljedećim tjednima.

Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu prvi je put objavljeno zajedno s ažuriranom industrijskom strategijom u svibnju 2021. U njemu je analizirano trenutačno stanje europskoga gospodarstva i ocijenjen napredak u provedbi europske industrijske strategije za 2020. Komisija danas objavljuje treće izdanje Godišnjeg izvješća o jedinstvenom tržištu, kojim se obilježava i 30. obljetnica jedinstvenog tržišta.

Pregled stanja jedinstvenog tržišta prvi je put objavljen 1997.  Izdanje Pregleda stanja jedinstvenog tržišta za 2022. sadržava osim tradicionalnih pokazatelja i nove pokazatelje poslovnog okruženja u pogledu sposobnosti administrativnog odgovora i regulatornog opterećenja, kao i informacije o pristupu uslugama i tržištima usluga, mobilnosti radne snage i pristupu financiranju. U njemu se izvješćuje i o drugim rezultatima ostvarenima na jedinstvenom tržištu koji se odnose na pokazatelje rasta, zapošljavanje i socijalne pokazatelje, integraciju robe i usluga, gospodarsku otpornost te digitalnu i zelenu tranziciju.

Više informacija

Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu za 2023.: trideset godina jedinstvenog tržišta

Pregled stanja jedinstvenog tržišta 2022.